Regulamin

Artykuł 1 - Definicje

W tych warunkach stosuje się:

 1. Przedsiębiorca: podmiot prawny oferujący produkty i/lub usługi konsumentom na odległość;
 2. Konsument: osoba fizyczna nie wykonująca zawodu lub działalności gospodarczej, która zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;
 3. Umowa zawierana na odległość: umowa, w ramach której, w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży produktów i/lub usług na odległość, aż do zawarcia umowy włącznie, stosuje się na wyłączność jedną lub więcej technik sprzedaży na odległość Komunikacja;
 4. Technika porozumiewania się na odległość: sposób, który można wykorzystać do zawarcia umowy, bez jednoczesnego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu;
 5. Okres refleksji: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy; 14 dni: dzień kalendarzowy;
 7. Czas trwania transakcji: umowa zawierana na odległość dotycząca serii produktów i / lub usług, których zobowiązanie do dostawy i / lub zakupu jest rozłożone w czasie;
 8. Trwały nośnik danych: wszelkie środki umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje i niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Kliknij poprzez marketing online
Lakerstraat 66, 5613ES Eindhoven
Numer telefonu 06-28806028
Adres e-mail: info@gunderwear.nl
Numer Izby Handlowej: 27309336
Numer VAT: NL001639901B96

Artykuł 3 - Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty od przedsiębiorcy i do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Zanim umowa zawierana na odległość zawierana jest tekst z tych ogólnych warunków udostępnione konsumentowi. Jeśli to nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość, wskazują, że ogólne warunki dla przedsiębiorcy, aby zobaczyć i zostaną wysłane. Jak najszybciej bezpłatnie na życzenie konsumenta
 3. Jeżeli umowa zawierana na odległość zawarta jest elektronicznie, niezależnie od ustępu poprzedzającego, a przed zawarciem umowy na odległość, tekst OWU są ustawione w taki sposób, aby konsument w konsumenta udostępnione elektronicznie prosty sposób można przechowywać na trwałym nośniku. Jeśli to nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość, wykazywanego w których można podjąć ogólne warunki i elektronicznie lub w inny sposób będą wysyłane bezpłatnie. Wniosek konsumenta elektronicznie
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie mutatis mutandis, a konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze w przypadku sprzecznych warunków ogólnych i warunki.

Artykuł 4 - Oferta

 1. Jeśli oferta jest ograniczona w czasie i na warunkach, będzie to wyraźnie podane w ofercie.
 2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i / lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca korzysta z obrazów, są one prawdziwą reprezentacją oferowanych produktów i / lub usług. Oczywiste błędy lub błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 3. Każda oferta zawiera takie informacje, które są zrozumiałe dla konsumenta, jakie prawa i obowiązki biorą udział w przyjęciu oferty. Dotyczy to w szczególności:
  • cena z podatkami;
  • wszelkie koszty dostawy;
  • jak umowa zostanie osiągnięte i jakie działania wymagają;
  • czy należy zastosować prawo do odstąpienia od umowy;
  • sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy;
  • termin przyjęcia oferty lub termin utrzymania ceny bezwarunkowy;
  • wysokość stawki za porozumiewanie się na odległość, jeżeli koszty korzystania z technologii porozumiewania się na odległość są obliczane na podstawie innej niż stawka podstawowa;
  • jeżeli umowa jest archiwizowana po jej zawarciu, w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
  • sposób, w jaki konsument może dowiedzieć się przed zawarciem umowy o działaniach, których nie chce, a także w jaki sposób może je sprostować przed zawarciem umowy;
  • możliwe języki, w których oprócz niderlandzkiego można zawrzeć umowę;
  • Postępowanie z którym podlega przedsiębiorca i sposób konsument może konsultować te kody zachowań elektronicznie; i
  • minimalny czas trwania umowy zawartej na odległość w przypadku umowy, która obejmuje ciągłą lub okresową dostawę produktów lub usług.

Artykuł 5 - Umowa

 1. Umowa podlega przepisom ust 4, zawartych w czasie konsumenta przyjmuje ofertę i spełniają odpowiednie warunki.
 2. Jeżeli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oferty drogą elektroniczną. Dopóki potwierdzenie przyjęcia nie zostanie potwierdzone, konsument może rozwiązać umowę.
 3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca zastosuje się do odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może - zgodnie z prawem - informować, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także wszystkie te fakty i czynniki, które są istotne dla prawidłowego zawarcia umowy na odległość. Jeśli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, ma prawo odmówić wykonania zamówienia lub żądania lub dołączyć specjalne warunki do realizacji.
 5. Przedsiębiorca będzie produkt lub usługę konsumentowi następujących informacji w formie pisemnej lub w taki sposób, że może być przechowywana na trwałym nośniku, załączyć konsumenta w przystępny sposób:
  • informację przedsiębiorcy, co do której konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy;
  • informacje o istniejących usługach posprzedażowych i gwarancjach;
  • informacje zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszego regulaminu, chyba że przedsiębiorca przekazał te informacje konsumentowi przed zawarciem umowy;
  • wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa ma trwać więcej niż jeden rok lub na czas nieokreślony.
  • Jeżeli przedsiębiorca zobowiązał się do dostarczenia serii produktów lub usług, postanowienie w poprzednim akapicie dotyczy tylko pierwszej dostawy.

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy po dostarczeniu produktów

 1. Konsument może rozwiązać umowę zawieraną na odległość lub umowę zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyn przed upływem terminu czternastu dni, licząc od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, otrzymał
 2. W tym okresie konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i – o ile to możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu do przedsiębiorcy, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeśli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, nie będzie przekraczać kosztów zwrotu towarów.
 2. Jeżeli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż trzydzieści dni po zwrocie lub odstąpieniu, za pomocą tej samej metody płatności, za pomocą której produkt został zakupiony. W przypadku płatności kartą podarunkową zwrot zostanie zamieniony na kredyt.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca może to wykluczyć tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie to zaznaczył w ofercie, przynajmniej w czasie do zawarcia umowy.
 2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w odniesieniu do produktów:
  • które zostały stworzone przez przedsiębiorcę do specyfikacji konsumenta;
  • które są wyraźnie charakter osobisty;
  • które nie mogą być zwrócone w wyniku swej natury;
  • które psują lub stają się przestarzałe;
  • których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
  • dostarczenie towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, a których pieczęć została zerwana po dostarczeniu;

Artykuł 9 - Cena

 1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmiany stawek VAT.
 2. Niezależnie od postanowień ustępu poprzedzającego, produkty lub usługi, których ceny podlegają wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, ze zmiennymi cenami biznesu. Te wahania i fakt, że wszelkie cele cenowe, zawarte są w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ramach 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy są one wynikiem przepisów ustawowych lub wykonawczych.
 4. Podwyżki cen 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy pracodawca zgodził się na to i:
  • są one wynikiem przepisów ustawowych lub wykonawczych; lub
  • konsument ma prawo odstąpić od umowy w dniu, w którym nastąpiła podwyżka ceny.
  • Ceny podane w ofercie produktów lub usług obejmują:
   BTW.

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami solidności i / lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy i / lub przepisy rządowe.
 2. System oferowany przez przedsiębiorcę, producenta lub importera jako gwarancja nie ma wpływu na prawa i roszczenia, które konsument może dochodzić w związku z brakiem w wypełnianiu zobowiązań przedsiębiorcy wobec przedsiębiorcy na podstawie prawa i / lub lub umowa na odległość.

Artykuł 11 - Dostawa i wdrożenie

 1. Przedsiębiorca będzie miała największą ostrożność podczas przyjmowania i realizacji zamówień na produkty i podczas oceny wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejsce realizacji dostawy jest adres, że konsument dokonał do spółki. Znany
 3. Biorąc pod uwagę to, co zostało powiedziane w artykule 4 niniejszych ogólnych warunków handlowych, firma wykona przyjęte zamówienia z odpowiednią szybkością, ale najpóźniej w ciągu dni 30, chyba że uzgodniono dłuższy okres dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać wykonane lub zostanie wykonane tylko częściowo, konsument zostanie o tym powiadomiony nie później niż miesiąc po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów i ma prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.
 4. In geval van ontbinding compliance het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Jeżeli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby udostępnić rzecz zastępczą. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie jasno i zrozumiała informacja, że ​​zostanie dostarczona pozycja zastępcza. W przypadku przedmiotów zamiennych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa przedsiębiorca.
 6. Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostawy do konsumenta, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 12 – Czas trwania transakcji

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę, która została zawarta na czas nieokreślony i obejmuje regularne dostarczanie produktów lub usług, z zachowaniem uzgodnionych zasad anulowania i z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 2. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony i obejmującą regularne dostarczanie produktów lub usług, w dowolnym momencie pod koniec określonego terminu, z zachowaniem uzgodnionych zasad odstąpienia i okresu wypowiedzenia nie dłużej niż jeden miesiąc.

Artykuł 13 - Płatność

 1. O ile nie uzgodniono później, kwoty należne od konsumenta należy uiścić w ciągu czternastu dni od dostarczenia towaru lub, w przypadku umowy o świadczenie usługi, w ciągu 14 dni od dostarczenia produktu.
 2. W przypadku niewywiązania się przez konsumenta, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń operatora, prawo konsumenta do spędzenia. Advance uzasadnione koszty będą znane

Artykuł 14 - Procedura reklamacyjna

 1. Przedsiębiorca ma głośnego skarg i rozpatruje skargi w ramach tej procedury.
 2. Skargi dotyczące realizacji umowy należy składać niezwłocznie, w pełni i jasno opisać przedsiębiorcy, po tym, jak konsument znajdzie wady.
 3. Złożenie skargi do przedsiębiorcy będą liczone odpowiedział od daty otrzymania. Ciągu 14 dni Jeżeli skarga jest już odpowiedział przewidywalny czas przetwarzania, w okresie dni 14 z potwierdzeniem odbioru i wskazując, kiedy konsument może oczekiwać. Bardziej szczegółowe odpowiedzi

Artykuł 15 - Spory

 1. Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

Artykuł 16 - Dodatkowe lub różne postanowienia

Dodatkowe lub tych warunków, nie może wada konsumenta i powinny być rejestrowane w formie pisemnej lub w taki sposób, że mogą być przechowywane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku.

Gunderwear
Lakerstraat 66
5613ES Eindhoven
Nederland

Izba Handlowa: 27309336
VAT: NL001639901B96

0
0
Koszyk pustyShop